4.5 Petitii

Adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor
dj@ancpi.ro

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul general privind protecţia datelor, vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea de soluționare a petițiilor și de acordare a audiențelor, precum și de soluționare a cererilor privind liberul acces la informațiile de interes public

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale cu privire la soluţionarea petiţiilor, precum şi a cererilor formulate în baza Legii 544/2001, OCPI Dolj prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecţia datelor.

Scopurile prelucrării

Înregistrarea și soluţionarea petiţiilor formulate (în interesul privat al persoanei fizice sau juridice și al organizațiilor legal constituite) în baza O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor transmise de acestea în scris şi, după caz, consemnarea aspectelor prezentate verbal de către cetățeni în cadrul audienţelor;

Întocmirea unui raport de activitate asupra petiţiilor şi a modului de soluţionare, cu menţiuni referitoare la soluţiile autorităţilor publice la petiţiile care le-au fost transmise spre soluţionare, care va fi prezentat anual conducerii SGG;

Înregistrarea și soluţionarea cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Completarea datelor necesare luării în evidență a solicitărilor primite de la persoane fizice și juridice în Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public, precum și cu privire a modului de soluționare adoptat.

Înregistrarea și soluţionarea memoriilor, cererilor, sesizărilor formulate de persoane fizice și juridice în baza O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Completarea unor date necesare luării în evidență în registrul cu petiţiile şi modul în care acestea sunt soluţionate.

Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are ca temei juridic art.6, alin.( 1), litera (c) din RGPD,    art.3 pct. 17 și 23 din HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din aparatul de lucru al Guvernului, Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări de Legea 233/2002, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Menționăm că petiția trebuie să conțină datele de identificare ale petiționarului (nume, prenume, adresă, un număr de telefon la care petiționarul poate fi contactat) și semnătura, precum și copii ale unor documente justificative (dacă este cazul). În cazul unei petiții colective, aceasta trebuie să cuprindă datele de identificare și semnătura a cel puțin unuia dintre petiționarii membri ai grupului. Dacă datele de identificare și textul nu sunt lizibile petiția va fi clasată. De asemenea, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, conform art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Totodată, conform art. 6 alin. 3 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Categoriile de date cu caracter personal

Date de identificare şi de contact: nume şi prenume, adresă de domiciliu şi/sau de corespondenţă, semnătură, adresă de email (dacă petiţia/cererea este transmisă în format electronic);

Se pot prelucra și alte date relevante în măsura în care au fost transmise de petent  pentru problema supusă atenţiei/specificul cererii: informaţii personale de orice natură (date medicale, economice, sociale, culturale etc.) prezentate în obiectul petiţiei/cererii, după caz.

Refuzul de a furniza datele personale necesare determină clasarea petiţiei sau a cererii de informaţii de interes public sau imposibilitatea de a analiza şi soluţiona respectivele sesizări/cererii

Destinatari

Petiţiile şi cererile de informaţii de interes public a căror soluţionare nu intră în sfera de competenţă a SGG vor fi transmise autorităţilor sau instituţiilor publice care au atribuţii în materie, urmând ca petiţionarul sau persoana care solicită informaţii de interes public să fie înştiinţat/ă despre aceasta, conform legii.

Datele cu caracter personal cuprinse în peţiţii şi în cererile de informaţii de interes public nu vor fi transferate către o ţară terţă sau organizaţie internaţională.

Perioada de stocare

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este conformă dispoziţiilor din Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996 și Nomenclatoarelor arhivistice

********************************

Petiția trebuie să conțină datele de identificare