DESPRE INSTITUTIE

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică cu personalitate juridică, este subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2014.
ANCPI, ca unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie și cartografie, a fost înființată în anul 2004 prin reorganizarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și preluarea activității privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiției, conform Hotărârii Guvernului nr. 1210/2004.
Activitatea ANCPI se desfășoară în baza:
– Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare;
– Ordinului nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare.
În subordinea ANCPI funcționează 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Cartografie , instituții publice cu personalitate juridică, conform Hotărârii de Guvern nr. 1288/2012, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conducerea ANCPI este asigurată de directorul general și consiliul de administrație, conform Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012, cu modificările ulterioare. Consiliul de administrație este compus din 9 membri, numiți și revocați prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Președintele consiliului de administrație este directorul general.

Certificat constatator ITM
Certificare sistem de managementul calitatii